แพทย์ประจำบ้าน

ชั้นปีที่ 3 เริ่มปี 2562

ร้อยโท เมธา กาญจน์นิรันดร์

นายแพทย์ ภูบดี ตันติกุล


ชั้นปีที่ 2 เริ่มปี 2563

พันโท แพทย์หญิง กัณฐรัชญ์ จันรุ่งเรือง

นายแพทย์ นนทนันท์ อัครพรพรหม


ชั้นปีที่ 1 เริ่มปี 2564

ร้อยโท นายแพทย์ ศรัณย์ ผู้บรรเจิดกุล

นายแพทย์ อภิสร ลอออรรถพงศ์

โทร: 02-763-9300 ต่อ 93100โทรสาร: 02-354-9006