หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

มีการฝึกปฏิบัติการทางด้านอาชีวเวชศาสตร์คลินิก ระบาดวิทยาเบื้องต้น อาชีวเวชศาสตร์เบื้องต้น มีระยะเวลาการฝึกอบรม 52 สัปดาห์ และศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอาชีวเวชศาสตร์ โดยหมุนเวียนปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. ฝึกอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ระยะสั้นหลักสูตร 2 เดือน ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
  2. หมุนเวียนการปฏิบัติงานเพื่อทบทวนทักษะทางคลินิกที่จำเป็น หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการป้องกัน โดยหมุนเวียนปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ด้านการจัดการสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า ทำงานวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร 1 เรื่อง การฝึกอบรมปีที่ 1 และ 2 อาจสลับกันได้ คืออาจให้ศึกษาปริญญาโทในปีที่ 1 ก่อน แล้วจึงให้ หมุนเวียนการปฏิบัติงานเพื่อทบทวนทักษะทางคลินิกที่จำเป็นในปีที่ 2

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

หมุนเวียนฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและความรู้ในด้านการบริหารจัดการและทักษะด้านอาชีวเวชศาสตร์ ทำงานวิจัย 1 เรื่อง

จากหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ดังกล่าว สามารถปรับให้เหมาะสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นทหารเพื่อการดูแลผู้ประกอบอาชีพทหารได้ดังนี้ ปีที่ 1 ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลทหาร ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (อาชีวเวชศาสตร์) ปีที่ 2 ศึกษาหลักสูตรปริญญาโทอาชีวเวชศาสตร์ ทำวิจัยเวชศาสตร์ทหารและตีพิมพ์ 1 เรื่อง ปีที่ 3 ปฏิบัติงานในโรงงานของทหาร ปฎิบัติงานภาคสนาม ทำวิจัยเวชศาสตร์ทหาร 1 เรื่อง

โทร: 02-763-9300 ต่อ 93100โทรสาร: 02-354-9006