วัตถุประสงค์

ให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความชำนาญในการวางแผนจัดบริการ และประเมินทางด้านอาชีวเวชกรรมแก่ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้

  1. ให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการวินิจฉัย การรักษาโรคจากการประกอบอาชีพ โรคเนื่องจากงาน และโรคเหตุสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. จัดและดำเนินการระบบการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ โรคเนื่องจากงาน และโรคเหตุสิ่งแวดล้อม
  3. วางแผนและดำเนินการบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบผสมสาน ทั้งในสถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ และชุมชน
  4. ตรวจคัดกรองและเฝ้าคุมสุขภาพ รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคแก่ผู้ประกอบอาชีพ
  5. เผยแพร่ ฝึกอบรม ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันอุบัติภัยและโรคจากการประกอบอาชีพ การปรับปรุงภาวะแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่บุคคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และผู้ประกอบอาชีพทั่วไป
  6. ประสานการดำเนินงานอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งด้านวิชาการ บริการ บริหารและการคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายสาขาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ดำเนินการระบบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้ เพื่อการบริการและวิชาการ
  8. รู้และเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  9. เข้าใจประเด็นความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของคน
  10. วางแผนและจัดบริการด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้
โทร: 02-763-9300 ต่อ 93100โทรสาร: 02-354-9006