ศิษย์เก่า

รุ่น 1 เริ่มปี 2556

นายแพทย์ ทศพร เอกปรีชากุล


รุ่น 2 เริ่มปี 2557

ร้อยเอก นายแพทย์ พุทธิชัย แดงสวัสดิ์

นายแพทย์ ปรีดี บัญญัติรัชต


รุ่น 3 เริ่มปี 2558

นายแพทย์ มารุต ตำหนักโพธิ

นายแพทย์ วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ


รุ่น 4 เริ่มปี 2559

ร้อยเอก นายแพทย์ วัชรภัสร์ มณีฉาย

แพทย์หญิง วชิราภรณ์ ไทยประยูร


รุ่น 5 เริ่มปี 2560

ร้อยโท นายแพทย์ สรชัช รัตนจิตติ

แพทย์หญิง สลีลา วิวัฒนิวงศ์


รุ่น 6 เริ่มปี 2561

ร้อยโท นายแพทย์ กสิณปิติ ประสิทธิ์

  • ความร้อน
  • Thesis การบาดเจ็บจากการกระโดดร่ม

นายแพทย์ สุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจ

  • ที่อับอากาศ Confined Space
  • ** ความสัมพันธ์ระหว่างระดับฝุ่นละออง PM2.5 รายวันในอากาศกับการมารับการรักษาด้วยโรคระบบการหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือด ณ โรงพยาบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี. Correlation between the daily fine particulate matter (PM2.5) level and the number of visits with respiratory and cardiovascular diseases at Ratchaburi hospital, Amphoe Meung, Ratchaburi province. (ได้ตอบรับการตีพิมพ์ อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ของ เชียงใหม่่เวชสาร Vol 60 No 3 July-September 2021)
โทร: 02-763-9300 ต่อ 93100โทรสาร: 02-354-9006